Slovníček pojmů a jejich význam

Audatex - je počítačový systém určený ke zpracování (ocenění) škod na motorových vozidlech s cílem maximálně usnadnit a zkrátit tuto jinak zdlouhavou práci, z velké části představovanou vyhledáváním množství potřebných informací z mnoha podkladů.

Amortizace – srážka za nahrazení opotřebovaných dílů díly novými. V běžné praxi se toto zhodnocení odečítá z ceny nových náhradních dílů, použitých na opravu u starších vozidel. Ve většině případů provádí pojišťovny odpočet amortizace protiprávně, neboť obvyklá cena vozu se provedenou opravou nezvýší

Bolestné – odškodnění za strádání způsobené škodou na zdraví

Diskont -aftermarket (cenové rozpětí) – srážka (ve většině případů neoprávněná) za nedoložení provedení opravy originálními díly

Dopravní nehoda - událost, při které dojde ke škodě na zdraví nebo majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla

Havarijní pojištění - slouží k ochraně vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození, zničen nebo odcizení. Nezáleží na tom, zda jste nehodu zavinili vy nebo jste v roli poškozeného, je to pojištění dobrovolné a záleží pouze na individuální úvaze každého majitele, zda se pro něj rozhodne, či nikoli

Kód VIN – sedmnáctimístný unikátní kód identifikující vozidlo

Likvidátor pojistných událostí – kvalifikovaný pracovník pojišťovny určující výši pojistného plnění

MEDIACE - mimosoudní řešení sporů

Náhradní vozidlo – vozidlo stejné kategorie, zapůjčené v důsledku nemožnosti užívat vlastní poškozené vozidlo

Obecná cena vozidla – cena, za kterou je možno v daném místě a čase pořídit stejné nebo obdobné vozidlo

Odškodnění – peněžité plnění poskytované za účelem nahrazení způsobené újmy

Parciální škoda – rozsah poškození vozidla, u něhož náklady na opravu nepřevyšují hodnotu vozidla před poškozením

Pojistná událost – nahodilá událost, ze které vzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění

Pojistné plnění – finanční odškodnění poskytované pojišťovnou v důsledku pojistné události

Pojistné podmínky – vymezení práv a povinností účastníků pojištění

Pojišťovna – ústav, který je oprávněn provozovat na území ČR pojištění rizik

Poškozený – osoba, které cizím zaviněním vznikla škoda

Povinné ručení – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Právní pomoc – právní poradenství poskytnuté kvalifikovaným právníkem

Rozpočet na opravu – způsob výpočtu náhrady škody na vozidle v případech, kdy poškozený nedodá fakturu za opravu

Totální škoda – rozsah poškození vozidla, u něhož náklady na opravu převyšují hodnotu vozidla před poškozením (oprava je tedy neekonomická)

Úraz – poškození tělesného orgánu vlivem působení vnějších sil

Ztížení společenského uplatnění – trvalé následky škody na zdraví mající nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě

Ztráta na výdělku – rozdíl v příjmech před nehodou a po ní